Nedenstående er en afskrift af undersøgelsesforhøret i forbindelse med Jørgen Jørgensens død. Jeg har naturligvis forsøgt at tyde beretningen så godt som muligt, men jeg tager ikke ansvar for, at afskriften er 100% korrekt. Vil du være sikker på ordlyden, bør politiprotokollen konsulteres.

 

1850 den 23′ Mai indfandt Politimester med Vidner sig hos Husmand Jørgen Mogensen i Ørslykke under Horslunde Sogn for at optage et Forhør i Anledning af een i Dag Morges indløben Anmeldelse om, at bemeldte Jørgen Mogensens lille to Aars Barn igaar Aftes skal være druknet i en Vandgrøft i Nærheden af Faderens Huus. For Forhøret fremstod

1. Bemeldte Husmand Jørgen Mogensen af Ørslykke, der formanedes til at afgive sandfærdig Forklaring og dep. Deponenten har havt i Alt 8 Børn, hvoraf de to ere ude at tjene og de sex andre i en Alder fra 8 Uger til 13 Aar, var her ved Hjemmet. I gaar Aftes var saavel de nævnte Børn som Deponentens og hans Kone her ved Hjemmet, og til samme Tid var i Besøg hos Dep. hans Broder Jens Mogensen og dennes Kone. Dep. har omtrent 3 Tønder Land til sit Huus, hvilken Jord er beliggende tæt ved dette og paa Jorden henstod i gaar tøiret nogle Faar, som Dep’s to Børn Peder og Christian igaar Aftes ved Solens Nedgang gik ud for at hente hjem, og samtidig med dem fulgte Dep’s mindre Søn Jørgen, mellem 1 og 2 Aar gammel, ud paa Marken. De ældre Børn kom hjem med Faarene og man bemærkede ikke i første Øieblik at Jørgen ikke fulgte med, men omsider blev man opmærksom paa Barnets Fraværelse og ved øieblikkelig at anstille Undersøgelse opdagede man at Jørgen var falden i en Grøft, der gaar langs med den Vei Børnene havde passeret ved at bringe Faarene hjem. Der var Vand i Grøften i hvilket Barnet flød og ved at trække det op erfaredes det, at det var druknet. Ethvert Middel, ved Gnidning, Rulning osv. blev anvendt for at bringe det lille Barn til Gjenoplivelse, men ethvert Forsøg i saa Henseende var forgjæves, uagtet Dep. efter Tiden beregnede, at Barnet kun var savnet i omtrent et Qvarteer. Den lille Jørgen har mangfoldige Gange fulgtes med sine andre Sødskende i Marken, og det kunde hverken falde Dep. eller hans Kone ind, at der hermed var forbunden nogen Fare, tilmed ere de fattige Arbeidsfolk, der med deres mange smaa Børn ikke kan opoffre nogen betydelig særlig Opmærksomhed paa Oppasningen af hvert Enkelt og han er sig bevidst, ikke at have nogen Samvittighedsbebreidelse med Hensyn til den Ulykke, der er foregaaet, og i hvilken Henseende han tillige tilføier, at Grøften hvori Barnet druknede, sædvanlig er tør, og som sagt løber langs med Veien hvor af følger at Børnene ikke skulde passere over Grøften, hvorimod den lille Jørgen ved at løbe efter de ældre Brødre maa være kommen Grøftekanten for nær og saaledes er gleden ud som Følge af den, paa Grund af den nylig faldne Regn, fugtige Jordbund. Forklaringen blev oplæst og ratihaberet. Dim.

2. Første dep’s Kone Grethe Jørgensdatter der under lige Løfte afgav en Forklaring, der i Ord og Mening var samstemmende[?] med hendes Mands. Ratihaberet. Dim.

3. Husmand Jens Mogensen af Svinsbjerglunde, der ogsaa for sit Vedkommende bekræftede Rigtigheden af 1ste Dep’s Forklaring. Ratihaberet. Dim.

4. Tredie dep’s Kone Grethe Clausen der deponerede, at hun tillige med hendes Mand var i Besøg her i Huset i gaar Aftes omtrent ved Solens Nedgang, og lige fra hun ogsaa for sit Vedkommende kan bekræfte Rigtigheden af første Dep’s Forklaring, saaledes aflægger hun Vidnesbyrd om, at der fra det afdøde Barns Forældres Side, ikke blev vist nogen Mangel paa pligtskyldig Opmærksomhed for deres lille ulykkelige Barn, og at de med dyb Sorg og Bekymring erfarede Barnets Død og anvendte ethvert Middel, der stod i deres Magt for atter at bringe Barnet til Live. Forelæst, ratihaberet, dim.

5. Første dep’s Søn Peder 13 Aar gammel der deponerede saaledes. Da han i gaar Aftes tilligemed hans Broder Christian gik ud paa Marken for at hente Faarene fulgte den lille Jørgen med et Stykke af Veien, og da de vare oppe paa Marken ved Faarene, kunde de see ham, der var bleven endeel tilbage, nede paa Veien i Nærheden af Vandgrøften. De røgtede deres Ærinde og da de paa hjemveien ikke traf den lille Jørgen, troede de, at han var gaaet hjem, men da de kort Tid efter at være kommen hertil Huset, ikke opdagede Jørgen, saa blev saavel de selv som deres Forældre opmærksomme paa hans Fraværelse og ved nu at lede efter ham fandtes han i Grøften, hvor han maa være gleden ud. Forklaringen blev oplæst og ratihaberet. Dim.

Grøften hvori Barnet skal være druknet blev paavist, deri findes Vand til en dybde af omtrent to Alen og Afstanden fra Huset er omtrent 100 Skridt. Det lille Barns Lig blev synet og derpaa fandtes ikke Tegn paa udvortes anbragt Vold.
[…] Bemærkning, at der efter Omstændighederne ikke skjønnes at være tilstrækkelig Anledning til i nærværende Tilfælde at hidkalde Districtslægen, blev Forhøret sluttet til Beskrivelse og Retten hævet.

Som Vidner
H Larsen
N Pedersen

Kilde

Christianssæde birk politiprotokol 1848-51, folio 186f (Landsarkivet for Sjælland)