Nedenstående er en afskrift af undersøgelsesforhøret i forbindelse med Hans Olesens død. Jeg har naturligvis forsøgt at tyde beretningen så godt som muligt, men jeg tager ikke ansvar for, at afskriften er 100% korrekt. Vil du være sikker på ordlyden, bør politiprotokollen konsulteres.

 

1844 den 6 April indfandt Politimesteren med Vidner sig i Huuset hos Fæstegaardmand Hans Mogensen i Nøbølle for at optage et Forhør i Anledning af skeet Anmeldelse om at bemeldte Mand i Dag Eftermiddag skal have ombragt sig selv ved at hænge sig i en Strikke. For Forhøret fremstod

1. Hans Mogensens Kone Maren Jacobsdatter der formanedes til at følge Sandhed og deponerede: hendes Mand spiste i Dag som sædvanlig Middagsmad imellem Kl. 12 og 1 i Forening med Gaardens øvrige Folk, og efter Maaltidet gik han ud med Tjenestekarlen og Drengen for at røgte Kreaturerne. En Timestid derefter altsaa omtrent Kl. 2 kom Tjenestedrengen heel bestyrtet ind heri Stuen med det Budskab at han paa Loftet hvor han havde været for at hente Korn til en Grise-Soe havde seet at Dep: Mand sammesteds hang i en Strikke. Ved dette Budskab ilede hun op paa Loftet hvor Tjenestekarlen heri Gaarden opmærksomgjort ved Drengens Anskrig paa Loftet, allerede var kommen tilstede og havde faaet Manden nedløst af Strikken hvor han havde hængt. Der blev ved Rulning, Gnidning etc. anvendt de sædvanlige Midler for om muligt at bringe ham til Gjenoplivelse; men alt forgjæves. Dep: har levet i Egteskab med sin Mand i 6 Aar, han var 54 a 55 Aar gl., han har ikke i Egteskab med hende avlet Børn, han har i en tidligere Periode været sund paa Legeme og Sjæl; men i den senere Tid har han som hun troer at have bemærket været en deel Tungsindig af hende ubekjendte Grunde, imidlertid har han ikke røbet Lede til Livet, og da han sad i en efter sin Stilling god oeconomisk Tilstand saa kan hun ikke opfatte Grunden til det begaaede Selvmord uden at antage at han paa en Gang værende paa Loftet er gaaet fra Forstanden og saaledes i Vildelse har ombragt sig selv. Den i Dag til Middag nydte Mad der bestod i h[…] Vælling og Røræg var tillavet af Tjeneste Pigen heri Huuset, og som allerede bemærket nød Folkene tilligemed Manden af Maden. er Ratihaberet Dem:

2. Tjenestedreng Mathias Larsen 18 Aar gl. der dep: saaledes: Dep: har i Formiddags arbeidet ved Ha[…] tilligemed sin Hosbond, han har fremdeles tilligemed denne nydt Middagsmad her i Hjemmet, og efter Bordet i Forening med Manden røgtet Kreaturerne, uden at han ved nogen af disse Leiligheder har kunne skjønne ringeste Forandring paa Mandens sædvanlige Forhold. Kl. henved 2 i Eftermiddag søgte Dep: sin Hosbond for at erfare om det var hans Villie at de snart skulde gaae til Arbeide i Skovhaugen, og da han bemærkede at der fra Loftet var kastet Korn ned i Foderladen og følgelig formodede at hans Hosbond var paa Loftet saa gik han derop for at søge ham. Han fandt Manden beskjæftiget med Kornet paa Loftet og fik til Svar paa sit Spørgsmaal om de snart skulde i Skoven at dep: Hosbond først ville drikke Kaffe. Dep: gik igjen ned fra Loftet, men atter efter omtrent en 5 Minutters Forløb gik han igjen derop for at hente Korn til en Grisesoe, og bemærkede da at Manden i en halv siddende foroverbøjet Stilling han i en Strikke der var fastgjort i en af Lægterne[?]. Dep blev ved dette Syen saa bestyrtet at han ikke kunde komme af Stedet men gav sig til at skrige, ved hans Skrig blev Tjenestekarlen heri Gaarden tilkaldt, og ved Ankomsten paa Loftet strax ilede til for at nedløse Manden medens Dep: løb hiem i Dagligstuen for at gjøre Anskrig om den ulykkelige Begivenhed. Dep: mener og at han skjønnet at hans Hosbond i den samme Tid har været Tungsindig eller indesluttet i sig selv, men Grunden hertil vides ikke og Dep: har ikke bemærket nogen huuslig Uenighed, navnlig ikke imellem den nu Afdøde og hans Kone. Ratihaberet Dem:

3. Tjenestekarl Christen Johansen heri Gaarden der Dep: saaledes: Han har ikke mærket nogen særdeles Forandring i Dag paa hans Hosbonds Opførsel, og han spiste som sædvanlig i Dag sin Middagsmad i Forening med Dep: og Gaardens øvrige Folk. Dep: var i Eftermiddag Kl. 2 beskæftiget med udendørs Syssel i Gaarden da han hørte Tjenestedrengens Anskrig, ved hvilket Dep: ilede paa Loftet og erfarede den sørgelige Begivenhed, hvorefter han Øieblikkelig ilede til og ved at løfte Manden: snart blev istand til at aabne eller løsne den om Halsen med en saakaldt M[…] eller Løkke sammenpressede Strikke der foroven var fastgjort i en Lægte den døde hang ikke opreist, men i en selv siddende forover bøiet Stilling og der bemærkede at der kom noget Blod ud af Munden eller Næsen, ligesom Dep: og bemærkede at enkelte Draaber var neddryppede paa Loftet under det Sted hvor Hovedet Hængte. Med Hensyn til den Afdødes Sindstilstand og hans Huuslige Forhold afgives saa nærværende Dep: en Forklaring overensstemmende med 2de Dep: Ratihaberet Dem:

4. Tjenestepigen Ane Marie Nielsdatter heri Gaarden Dep: saaledes: hendes Forklaring stemmer ganske med de forhen afgivne i Henseende til hvad der forudgik Opdagelsen af det begaaede Selvmord, navnlig med Hensyn til at hendes Hosbond som sædvanlig i Dag nød sin Middagsmad hvilken Dep: havde tillavet. Hun har ikke mærket noget til Huuslig Uenighed imellem Manden og Konen, tør ikke indlade sig paa at have nogen Mening om Mandens Sinds Tilstand, hun var her tilstede da Drengen gjorde Anskrig, men hun var ikke paa Loftet. Ratihaberet Dem:

Forhørsdommeren bemærkede at han ved Ankomsten heri Huuset faae Timer efter det begaaede Selvmord, endnu fandt Liget henliggende paa Loftet nedtaget af Strikken der var fastgjort i en Lægte i en saa kort Afstand fra Loftet, at den Afdøde ikke kan have hængt opreist. Paa et enkelt Pungt paa Loftet under Strikken saaes enkelte Bloddraaber der antages at være kommen ud af Næsen eller Munden. Liget blev bragt ned, afklædt og synet og paa samme findes ikke Tegn paa udvortes anbragt Vold, naar undtages et lille Indtryk paa Halsens ene side der antages foranlediget ved Strikken. Ubetydeligt styrknet Blod fandtes ved Næsen og Munden der antages frembragt under Hængningen ved Hovedets foroverbøiede Stilling. Det bemærkedes fremdeles at der vil blive ført Anstalt til at Distriktslægen afhentes for at syne Liget, men da ingen yderligere Oplysninger […] var erholdelige blev Forhøret sluttet til Beskrivelse. Retten hævet. Aggerup.

Som Vidner
R. Bruun
Niels Jørgensen mpP

Kilde

Christianssæde birk politiprotokol 1844-47, folio 14-16 (Landsarkivet for Sjælland)